Go to website

Reference: 90901

Date Added: 20 November 2023
Closing Date: 9 December 2023

Job Title: Stakeholder Engagement Adviser, Wales / Ymgynghorydd Ymgysylltu â Rhan

Working For: The Electoral Commission

Location: Cardiff

Salary: £31,453 per annum

Length of Contract: Permanent

Job Details

Are you interested in being part of a small team in an organisation that plays a vital role in the democratic process?

We are looking for an adviser to join our team who will play a key role in supporting the Electoral Commission's work in Wales during an exciting time for Welsh democracy. You will be a good communicator who can respond quickly to a range of queries from our stakeholders. You will enjoy supporting the rest of the team and thrive on carrying out a variety of tasks.

You will be proactive and enthusiastic about working with stakeholders and delivering outcomes to meet our objectives.
You will also be self-motivated to progress your own projects and responsibilities, and a team player who is happy to support the work of others and contribute across the organisation.
We are looking for a candidate who is engaged and effective and who will keep others informed about their area of work.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o dîm bach mewn sefydliad sy'n chwarae rhan hanfodol yn y broses ddemocrataidd?

Rydym yn chwilio am ymgynghorydd i ymuno â'n tîm a fydd yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi gwaith y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru yn ystod amser cyffrous i ddemocratiaeth Cymru. Byddwch yn gyfathrebwr da a fydd yn gallu ymateb yn gyflym i ystod o ymholiadau gan ein rhanddeiliaid. Byddwch yn mwynhau cefnogi gweddill y tîm ac yn ffynnu wrth gyflawni amrywiaeth o dasgau.

Byddwch yn rhagweithiol ac yn frwdfrydig am weithio gyda rhanddeiliaid a sicrhau canlyniadau i fodloni ein hamcanion.

Byddwch hefyd yn uchel eich cymhelliant er mwyn datblygu eich prosiectau a’ch cyfrifoldebau eich hunain, ac yn chwaraewr tîm sy'n hapus i gefnogi gwaith eraill a chyfrannu at bob rhan o'r sefydliad.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sy'n ymrwymedig ac yn effeithiol ac a fydd yn rhoi gwybod i eraill am eu maes gwaith.

Closing Date: 9 December 2023

Interview/Start Dates

The closing date for applications is 9 December 2023 at 23.59.
Interviews will take place on the 19 and 20 December 2023.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Rhagfyr 2023 ar 23.59.
Cynhelir cyfweliadau ar 19 a 20 Rhagfyr 2023.

Application Details

To apply for the role, please follow this link / I wneud cais am y rôl, dilynwch y ddolen hon: https://careers.electoralcommission.org.uk/templates/electoral_commission/jobdetail.aspx?raparam=4936636B645564566A4C376374674C5A436E52704C6F5677756B6A30444252514D707978365A786C67675955374970734A79304C38773D3D

Website: https://www.electoralcommission.org.uk/

Additional Notes